20 Haziran 2018 Çarşamba / 7 Sevval 1439
  •  
“ilim rütbesi rütbelerin en yücesidir”

Vakıf Senedi

VAKIF SENEDİ

MADDE 1 - VAKFIN ADI : Vakfın adı "İLİM YAYMA VAKFI"dır. Bu senette "VAKIF" tabiri bu adı ifade eder.

MADDE 2 - VAKFIN MERKEZİ : Vakfın merkezi İstanbul'dadır. Vakıf Umumi Heyeti, lüzumu halinde şubeler açılmasına karar verebilir.

MADDE 3 - VAKFIN GAYESİ: Vakfın gayesi, memleket dahilinde ve haricinde ilmin yayılmasını teşviktir. Bu gayeye vusul için :

a) Her derecedeki tedris müessesinde tahsil veya ihtisas yapan kabiliyetli Türk çocuklarına nakdi ve ayni yardımlar yapmak,

b) Tahsilin her derecesindeki ihtiyacı karşılamak için okul, yurt, kütüphane ve kurs binaları inşa etmek ve idare etmek, aynı gaye doğrultusunda faaliyet gösteren her türlü özVakıf Senedi - İlim Yayma Vakfı, İYVel ve tüzel kişilerlei, Resmi ve Özel Kurum ve Kuruluşların, vakıf ve derneklerin mümasil müesseselere de maddi ve ayni yardımlarda bulunmak,

c) İlmi araştırmaları teşvik etmek, ilmi kongre ve konferanslara iştirak edeceklere nakdi muavenette bulunmak,

d) İlmin yayılması maksadı ile her türlü neşriyat yapmak ve ayni gaye ile neşriyat yapan şahıs ve müesseselere ayni ve nakdi yardımlarda bulunmak.

e) Gerekli kanuni izinler alınmak suretiyle anaokulu, ilköğretim okulu, lise, kolej, Anadolu liseleri, fen liseleri ve her çeşit meslek liseleri, üniversite, fakülte, yüksek:okul, her türlü teknik sosyal hizmet eğitim ve öğretim kuruluşları ile yüksek teknoloji, sosyal bilimler, fen bilimleri ve diğer enstitüler, araştırma merkezleri ve akademileri, kısaca her seviyede eğitim ve öğretim müesseselerini müstakilen veya vakıfça uygun görülecek resmi ve özel kuruluşlarla müştereken kurmak ve yönetmek,

f) Gerektiğinde ilgili mercilerin mevzuatta ön gördüğü şartlara uyarak yurt dışındaki emsal kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapmak, yurt dışında da bu fıkrada zikredilen bu müesseseleri açmak,

g) Vakfın gayesi doğrultusunda yetkili makamların izni ile şube, temsilcilik ve irtibat bürosu veya benzeri adlarla yurt içinde ve dışında birimler oluşturmak,

h) Mevzuatın izin vermesi halinde yurt dışındaki üniversitelerin ve her seviyede eğitim, öğretim ve araştırma müesseselerinin yurt içinde şubelerini açmak.

i) Yurt içinde ve dışında meydana gelebilecek tabii afetler neticesinde, afet bölgesindeki yardıma muhtaç kişilere gerekli yasal izinler alınarak, doğrudan veya dolaylı olarak yardım etmek.

j) İlmi çalışmalar ile eğitim ve kültür alanında araştırma ve geliştirme faaliyetlerini yürütmek, ilmi seminer, kongre, konferans ve sempozyumlar düzenlemek.

k) Ülkemizde hertürlü eğitim kurumlarında tahsil ve ihtisas yapan kaabileyetli, başarılı, ekonomik ve sosyal bakımdan yardıma muhtaç öğrenci ve ilim erbabına nakdi ve ayni yardım yapmak.

 

l) İlmî çalışmalar ile eğitim ve kültür alanında araştırma ve geliştirme faaliyetlerini yürütmek, ilmi seminer, kongre, konferans ve sempozyumlar düzenlemek,

MADDE 5 - VAKFIN SAIR GELİRLERİ: İş bu senedin 4.maddesinde, vakfın tahsis edilen mamelekten gayri vakıf, her cins menkul ve gayrimenkul, nakdi değeri olan hakları yerli ve yabancı şirketlerin hisse senetlerini, tahvillerini, intifa senetlerini, menkul kıymetlerini, alacak ifade eden senetleri, kuponları hibe veya vasiyet sureti ile temellük edebilir.

Vakıf gayesinin tahakkuku ve gelirlerinin artırılması amacıyla iktisadi işletmeler kurabilir, gayesine uygun hisse senetleri alıp, satabilir ve şirket hisseleri alabilir.

Mevzuatın müsaadesi halinde devlet ve her türlü kamu kurum ve kuruluşlarından yardım alır ve maksadına uygun şekilde harcar.

Vakfın gayesinde mündemiç hizmetler için yapılacak tahsisli teberrular, tahsisteki maksadına harcanır.

MADDE 6 - VAKIF MALLARININ İDARESİ: Vakfın sahip olduğu ve olabileceği bilcümle mal ve haklar, vakfın gayesinin tahakkuku için, Medeni Kanunun 73 ve müteakip maddelerini tadil eden 903 sayılı kanun ve mezkûr kanunun tatbikine mütedair nizamname ile işbu kanun ve nizamnamede yapılacak tadilatla vazedilecek yeni hükümler ve işbu vakıf senedinde derpiş edilen hükümler dairesinde kullanılır. Ezcümle;

a) Vakıf gayesini ihlal etmemek şartı ile gayrimenkulları satabilir.

b) Gayrimenkullar üzerinde her türlü ipotek tesis edebilir.

c) Mülkiyetten gayri ayni haklar tesis edebilir.

d) Gayrimenkulleri trampa edebilir.

e) İştirak halinde bulunan mülkleri müşterek mülk haline getirebilir.

f) Kanuni tahdit dışında kalan, miktar ve değeri tahdit edilmeksizin ayni ve nakdi bağış kabul edebilir.

g) Gayrimenkuller satın alabilir.

h) Müzayede ve münakasalara iştirak edebilir.

ı) Sahip olduğu menkul ve gayrimenkullerden bir kısmını veya tamamını teminat olarak gösterebilir veya teminat olarak kabul edebilir.

MADDE 7 - VAKFIN YEDEK AKÇESİ: Vakfın senelik gelirinden gayesine dahil olmayan bilumum masraflar ve teftiş masrafına iştirak payı ayrıldıktan sonra bakiye kalan kısımdan % 10 yedek akçe olarak tefrik edilir.Yedek akçe vakıf hizmetlerini, idare masraflarını girişilen taahhütleri ve melhuz masrafları karşılamak üzere biriktirilir. Yedek akçe Vakfın beş senelik hizmetlerini karşılayabilecek miktara baliğ oluncaya kadar ayrılmaya devam olunur. Yedek akçe nakit olarak saklanabileceği gibi her nevi tahvilat, hisse senedi veya gayrimenkul satın almak suretiyle değerlendirilebilir. Yedek akçenin ne suretle değerlendirileceği hususunu Mütevelli Heyet karara bağlar.

MADDE 8- VAKIF GELİRİNİN TAHSİS ŞEKLİ: Tahsisli teberrular dışında kalan Vakfın bütün gelirleri, Vakfın gayesindeki hizmetlerin yapılmasını temin zımnında Mütevelli Heyetçe tespit edilecek esas ve nispetlerde harcanır. Ancak, bu harcamalarda Vakfın diğer gelirlerinin tamamının % 80'inin Umumi, Hususi ve Katma bütçeli idarelerin bütçeleri içinde yer alan amme hizmetlerinin ifası için tahsis edilir.

MADDE 9 - VAKFIN ORGANLARI: Vakfın üç organı vardır.Bunlar da ;

a) Vakıf Umumi Heyeti,

b) Vakıf Mütevelli Heyeti,

c) Vakıf Murakabe Heyeti,

MADDE 11- VAKIF UMUMI HEYETİ, VAZİFE VE SELAHİYETLERİ:

Vakıf Umumi Heyetinin başlıca vazife ve selahiyetleri şunlardır ;

a) Vakıf Mütevelli ve Murakabe Heyetini seçmek ve icabında iskat etmek,

b) Şubelerin açılmasına ve açılan şubelerin kapanmalarına karar vermek. (Şubelerin göreceği işler ve temsil selahiyetleri açılış kararında gösterilir.)

c) Vakfın gayesinde yer alan hizmetlerin ifası için takip edilecek yolları ve tatbik edilecek müeyyideleri gösteren talimatnameleri tasdik, tadil veya reddetmek,

d) Vakfa ait menkul ve gayrimenkul malları ile sair hakların idari ve mali muamelelerini murakabe etmek,

e) Vakıf bütçesini ve kadroyu tasdik etmek,

f) Kat'i hesapları ve bilançoları tetkik ve kabul etmek ve alakalıların beraat veya mesuliyetleri hakkında karar vermek,

g) Vakfın çalışma ve gelişme programlarını ve bu programlar hakkındaki teklifleri tetkik, kabul veya reddetmek,

h) Vakıf gayesini ihlal etmemek şartı ile vakfa ait gayrimenkuIler üzerinde her türlü iltizamı ve tasarrufi muameleler yapmak için Vakıf Mütevelli Heyetine selahiyet vermek,

i)Maksadı kalmayan ve gayeye uygun şekilde kullanılması mümkün olmayan gayrimenkuIlerin satışına, gayeye uygun ihtiyaç için gayrimenkul satın almaya, gayeye uygun inşaata karar vermeye,

k) Senelere sari olmak üzere girişilecek taahhütler için Mütevelli Heyeti'ni selahiyetli kılmak,

I) Vakıf senedinde Medeni Kanun hükümleri dairesinde değişiklik yapmak.

MADDE 12 - VAKIF UMUMI HEYETİNİN TOPLANTI VE MÜZAKERE USULÜ: Vakıf Umumi Heyeti her sene olağan genel kurul toplantısını senenin ilk üç ayı içerisinde yapar. Senelik mutat toplantı dışında Umumi Heyet, Mütevelli Heyetin göstereceği lüzum veya umumi heyet azasından en az 1/5’sinin yazılı talebi üzerine fevkalade olarak toplanır.

Umumi Heyeti toplantıya Mütevelli Heyeti başkanı davet eder. Vakfın umumi heyetinin ilk toplantısı vakfın tescilini takip eden ilk ay içinde yapılır.

Vakıf Umumi Heyeti, mürettep sayısının yarısından bir fazlasının iştirakiyle toplanır. Kararlar hazır bulunanların ekseriyeti ile alınır. Toplantıları umumi heyetin kendi arasından seçeceği bir başkan, bir başkan vekili ve iki katipten teşekkül eden bir "başkanlık divanı" idare eder.

MADDE 13 – VAKIF MÜTEVELLİ HEYETİNİN TEŞEKKÜLÜ: Vakıf Mütevelli Heyeti Vakıf Umumi Heyetinin mürettep sayısından bir fazlasının gizli reyi ile kendi aralarından üç sene vazife görmek üzere seçeceği (15) azadan terekküp eder.

Mütevelli Heyet azasının 1/3'ü her sene yenilenir. İlk Mütevelli Heyetteki zevattan 1. ve 2. sene yenilenecek azaların isimleri ad çekme suretiyle tespit olunur. Müddeti biten aza yeniden seçilebilir.

MADDE 14 - VAKIF MÜTEVELLİ HEYETİNDE İNHİLAL (YENİ SEÇİM): Mütevelli Heyeti azalığının mürettep sayısının 2/5’inin inhilali halinde yenileri seçilinceye kadar geri kalan âzâlar ile Mütevelli Heyet vazifesine devam eder.

İnhilaller için Umumi Heyetin ilk toplantısında seçim yapılır. Yeniden seçilenler yerine seçildiklerinin bakiye müddetlerini tamamlar.

MADDE 15 - VAKIF MÜTEVELLİ HEYETİNİN VAZİFE VE
SELAHİYETLERİ: Vakıf Mütevelli Heyeti, işbu vakıf senedinin 3, 5 ve 6. maddelerinde derpiş edilen hizmetlerin yerine getirilmesine çalışır. Bu cümleden;

a) Vakfın senelik bütçesini hazırlar,

b) Umumi heyetçe tasdik edilen daimi ve muvakkat personel kadrolarındaki yerlere tayinler yapar ve lüzum gördüklerini azleder,

c) İnşaat projelerini hazırlar,

d) Vakfın gayesine giren hizmetleri yürütülmesi için lüzumlu talimatnameleri hazırlar,

e) Şubeleri teftiş ettirir,

f) Vakfın leh ve aleyhine açılmış dava ve ihtilafların halli için lüzumlu kararları verir. Davalarda sulh ve ibra ve feragat hususlarında yetkisini kullanır,

g) İşbu vakıf senedinde derpiş edilen istikrazi ve iltizami muamelelerde lüzumlu kararları ittihaz eder,

h) işbu vakıf senedinde yazılı gayenin "gayelerin" tahakkuku için gerekli bütün selahiyetleri vakıf namına kullanır. Bu cümleden olmak üzere;
Vakıf senedinin 5. ve 6. maddesinde derpiş edilen tasarrufi ve iltizarni muameleleri vakıf namına yapar,

ı) Yetkisi dahilinde bulunan hizmetlerin ifası için kendi içinden intihap edeceği bir veya birkaç üyeye selahiyet verebilir.

MADDE 16 - VAKIF MÜTEVELLİ HEYETİ TOPLANTILARI: Mütevelli Heyeti aksine bir karar vermedikçe haftada bir defa toplanır. Toplantı nisabı mürettep sayı ekseriyetidir. Kararlar toplantıda bulunanların ekseriyet reyi ile alınır.

MADDE 17-MÜTEVELLİ HEYETİNDE VAZİFE TAKSİMİ : Mütevelli Heyet ilk toplantısında kendi aralarında mürettep sayının ekseriyet reyi ile bir başkan, bir başkan vekili ve bir umumi kâtip, bir muhasip ve bir veznedar seçer.

MADDE 18 - BAŞKANIN VAZİFE VE SELAİHİYETLERİ:

a) Vakıf Mütevelli Heyeti'ne başkanlık eder.

b) Umumi Heyet ve Mütevelli Heyet kararlarının yerine getirilmesini sağlar.

c) Adli, idari, mali ve sair işlerde resmi ve hususi mercilerde vakfı temsil eder.

d) Leh ve aleyhdeki dava ve takipleri bizzat veya tayin edeceği vekil marifeti ile yürütür.
e) İta amiri sıfatı ile ita emirlerini imzalar.

f) işbu vakıf senedinde belirtilen hükümler dairesinde ve selahiyetli organların kararlarına istinaden, vakfın gayrimenkullerinin alım, satım, ipotek ve emsal muamelelerini yapar. Tapu dairesinde icralar ve sair resmi mercilerde her türlü evrakı imzalar. Satış ve ipotek bedellerini ve icradaki paraları ahz-u kabz eder.

MADDE 19 - BAŞKAN VEKİLİ VAZİFE VE SELAHİYETLERİ :Başkanın bulunmadığı zamanlarda Mütevelli Heyet toplantılarına başkanlık eder ve başkanın bütün vazifelerini yapar ve selahiyetlerini kullanır.

MADDE 20 - UMUMI KATİBİN VAZİFE VE SELAHİYETLERİ :

a) Büro ve yazı işlerini tedbir eder,

b) Mütevelli Heyet kararlarının zaptını tutar ve kararların deftere geçirilmesini sağlar,

c) Vakfa ait evrakı muhafaza eder,

d) Başkan ve Başkan Vekilinin bulunmadığı zamanlarda Mütevelli Heyeti’ne başkanlık eder,

e) Başkan veya başkan vekillerinin gaybubetinde onların bütün selahiyetlerini kullanır,

f) Mütevelli Heyet toplantılarının ruznamesini hazırlar,

g) Umumi Heyete sunulacak faaliyet raporunu hazırlar.

MADDE 21 - MUHASİBİN VAZİFE VE SELAHİYETLERİ :

a) Vakfın mali işlerini tedvir eder,

b) Tahsilat ve sarfiyatın usulüne göre yapılmasını sağlar,

c) Muhasebe defterlerinin muntazam tutulmasını temin eder,

d) Demirbaşların envanterini hazırlar,

e) Bütçe ve kat'i hesapların hazırlanmasını sağlar.

MADDE 22 - VEZNEDARIN VAZİFE VE SELAHİYETLERİ:

a) Vakfa ait makbuz, kıymetli evrak nukut ve banka çeklerini muhafaza eder veya mesuliyeti altında muhafaza ettirir,

b) Tahsilatın zamanında yapılmasını sağlar,

c) Muhasiple birlikte ödeme evrakını parafe eder.

MADDE 23 - VAKIF MURAKABE HEYETİ : Vakıf Murakabe Heyeti Vakıf Umumi Heyeti azaları arasından üç yıl müddetle vazife görmek üzere gizli rey ve ekseriyetle seçilen üç azadan terekküb eder.

Murakabe Heyeti vakfın hesaplarını mali işlerin sevk ve idaresini murakabe ederek vakıf Umumi Heyeti'ne her yıl sonunda bir rapor verir.

MADDE 24 - MALI İŞLERDE VAKFI TEMSİLİ : Vakıf mali işlerde çift imza ile temsil edilir.
Başkan, Başkan Vekilinin veya Umumi katip ile Muhasibin imzalarını ihtiva eden çekler ile bankalardan para çekilebilir.

Başkan, Başkan Vekili, Umumi katip ve Muhasibin gaybubetlerinde veznedar ve diğer azalardan birinin imzası ile bankalardan para çekilebilir. İmzalar ile birlikte "İLİM YAYMA VAKFI" ibareli daire şeklinde mühür kullanılır.

 

MADDE 25 – İSTİŞARE HEYETİ: İstişare Heyeti, Vakıf Umumî Heyet azâları arasından üç yıl müddetle vazife görmek üzere açık oyla ve nisabın sağlanması halinde salt çoğunlukla seçilen azamî 15 üyeden teşekkül eder. Yılda iki defa toplanır ve ekseriyetle karar alır. Ayrıca Mütevelli Heyetin talebi halinde de toplanabilir.

 

İstişare Heyetinin Görevleri:

1- Vakıf Mütevelli Heyeti’nin danışma organı olarak görev yapar.

2- Vakıf gelirlerini artıracak fikirler üretir.

3- Vakıf senedini 3. maddesinde belirtilen vakfın gayelerinin tahakkuku için çaba harcar.

4- Alacağı kararlar bağlayıcı nitelikte olmayıp tavsiye niteliğindedir.

5- Sekreterya hizmeti, Vakıf Genel Müdürlüğü tarafından yürütülür.

 

MADDE 26 - VAKIF 'SENEDİNDE DEĞİŞİKLİK: İşbu vakıf senedinde değişiklik yapılabilmesi için Vakıf Umumi Heyeti mürettep sayısının 2/3 ekseriyetin toplantıya katılması ve bu toplantıda mevcudun 2/3'ünün müspet rey kullanması suretiyle mümkündür.

Birinci toplantıda Umumi Heyetin 2/3 ekseriyeti sağlanamadığı takdirde en geç onbeş gün içerisinde ikinci toplantı yapılır. İkinci toplantıda vakıf senedinde değişiklik yapılabilmesi için umumi heyet sayısının yarısından bir fazlasının iştiraki ve iştirak edenlerin 3/4'ünün müspet rey kullanması şarttır.
Vakıf gayesini derpiş eden 3. maddenin (a, b, c, d, ) fıkraları ile vakıf gelirinin tahsis şeklini gösteren 8. maddede değişiklik yapılamaz.

MADDE 27 - VAKFIN FESHİ: Vakfın gayesinin tahakkuku imkansız hale gelirse, Vakıf Umumi Heyeti derhal toplantıya çağrılır. Toplantıda vakfın idamesi için tedbirler aranır. Tahassül edecek neticeye göre vakfın devamına veya feshine karar verilebilir.
Vakfın feshine karar verilebilmesi için Umumi Heyetin mürettep aza sayısının 2/3'ünün müspet rey kullanması şarttır.

Feshe karar verildiği taktirde, vakfın tasfiyesi için 903 sayılı kanun ve kanunun tatbikine mütedair nizamname hükümlerine göre, selahiyetli Asliye Hukuk Mahkemesi ile Teftiş Makamı Vakıflar Umum Müdürlüğü'nden müsaade alınır.

Vakıf mameleki Kurucular Heyeti kararı ile fesih tarihinde vergi muafiyeti tanınmış aynı gayede faaliyette bulunan başka bir vakfa devredilir.

Recai Mehmed Efendi Kütüphanesi

KATALOG TARAMA İÇİN TIKLAYINIZ

Günün Ayeti

Buyurur ki: Alçaldıkça alçalın orada! Bana karşı konuşmayın artık! Müminûn Suresi, 108

Günün Hadisi Şerifi

Bir gün Resulullah (sa) bize ikindi namazı kıldırdı. Sonra bir hutbede bulundu. Bu hutbede, kıyamet vaktine kadar olacak her şeyi bize haber verdi. Bunu belleyen belledi, unutan unuttu. Söyledikleri arasında şu da vardı: "Dünya caziptir, tatlıdır. Allah sizi buraya halife olarak göndermiştir, nasıl amel edeceğinize bakmaktadır. Aman uyanık olun! Dünyadan hacının, kadından hacının. Aman uyanık olun! Kimseyi, insanların korkusu, bildiği bir hakikati söylemekten alıkoymasın!" Ravi der ki: "(Bunu söyleyince) Ebu Said merhum ağladı. Sonra sözlerine devam etti: "Vallahi öyle şeyler gördük ki, korktuk. Resulullah'ın söyledikleri arasında şu da vardı: Haberiniz olsun! Kıyamet günü, her bir vefasız için vefasızlığı nisbetinde bir bayrak dikilecektir. Baş imamın (devlet reisinin) vefasızlığından daha büyük bir vefasızlık olmayacaktır. Onun bayrağı kıçının yanına dikilir." O günkü bellediklerimiz meyanında şu da vardı: Haberiniz olsun! İnsanoğlu çok çeşitli tabakalar halinde yaratılmıştır: Kimisi vardır, mü'min olarak doğar, mümin olarak yaşar, kafir olarak ölür. Kimisi vardır, kafir olarak doğar, kafir olarak yaşar, mü'min olarak ölür. Kimisi vardır, kafir olarak doğar, kafir olarak yaşar, kafir olarak ölür. Haberiniz olsun kimisi vardır yavaş öfkelenir, (öfkesinden) çabuk döner; kimisi vardır çabuk öfkelenir, çabuk döner; kimisi vardır, yavaş öfkelenir, yavaş döner. İşte bunlar birbirlerini dengeler. Haberiniz olsun onlardan bir kısmı vardır; çabuk döner, çabuk kızar. Bilesiniz bunların en hayırlısı ağır öfkelenen, çabuk dönendir; en erlileri de çabuk öfkelenip yavaş dönendir. İnsanlardan borcunu iyi ödeyen, (başkasındaki alacağını) iyi talep eden vardır. Kimisi de kötü öder, iyi talep eder; kimi de kötü talep eder, iyi öder, bunlar birbirlerini dengeler. Bilesiniz bir kısmı vardır kötü öder, kötü talep eder. Bilesiniz bunların en hayırlısı iyi ödeyen, iyi talep edendir; en kötüleri de kötü ödeyen, kötü talep edendir. Bilesiniz! Öfke ademoğlunun kalbinde bir kordur. Gözlerinin kızarmasını, avurtlarının şişmesini görmüyor musunuz! Kim, öfkeden bir başlangıç hissederse, yere yaslansın, (öfkesi geçinceye kadar öyle kalsın)." Ebu Said dedi ki: "Biz (bu sırada) gündüzün aydınlığı devam ediyor mu diye güneşe bakmaya başladık. Bunun üzerine Aleyhissalatu vesselam: "Haberiniz olsun! Dünyanın ömründen geçmiş kısmına nisbeten geri kalan kısmı, şu gününüzden geçen kısma nazaran geri kalan kısmına nisbeti gibidir." Tirmizi, Fiten 26, (2192)

Hızlı Erişim