Vakfın Senedi

TAKDİM

“Türk Milleti”nin şuurunda ve şuur altında yaşattığı “Başkasına Faydalı Olma” düşüncesini “İLİM YAYMA CEMİYETİ” mensupları, “İLİM YAYMA VAKFI” ile teyid etmek arzu ve emeli ile aziz milletimizin huzuruna çıkmaktadır.
Bin senelik tarihimizde, amme hizmetlerinin temelini teşkil etmiş “VAKIF” hususi ve amme hukukunun bir müessesesi olmaktan çok “İLAHİ” bir duygudur.
Türk’ün “diğerkâm” düşünce ve İslam’ın “Menfaati insanlara ait ALLAH’IN MÜLKÜ” diye vasıflandırılan “VAKIF” müessesesini, İLİM YAYMA CEMİYETİ mensupları olarak bizler her iki değerde kabul ediyor, bu değer ve inanışla, Aziz Milletimize sunuyor, ALLAH’a emanet ediyor, ilelebet devamını niyaz ediyoruz.

     İLİM YAYMA CEMİYETİVAKIF SENEDİ
MADDE 1- VAKFIN ADI: Vakfın adı ‘İLİM YAYMA VAKFI’dır. Bu senette “VAKIF” tabiri bu adı ifade eder.
MADDE 2- VAKFIN MERKEZİ: Vakfın merkezi İstanbul’dadır. Vakıf Umumi Heyeti, lüzumu halinde şubeler açılmasına karar verebilir.
MADDE 3- VAKFIN GAYESİ: Vakfın gayesi, memleket dâhilinde ve haricinde ilmin yayılmasını teşviktir. Bu gayeye vusul için: 
a) Her derecedeki tedris müessesinde tahsil veya ihtisas yapan kabiliyetli Türk çocuklarına nakdî ve aynî yardımlar yapmak,
b) Tahsilin her derecesindeki ihtiyacı karşılamak için okul, yurt, kütüphane ve kurs binaları inşa etmek ve idare etmek, kiralamak ve kiraya vermek, aynı gaye doğrultusunda faaliyet gösteren her türlü özel ve tüzel kişilerle, resmi ve özel kurum ve kuruluşların, Vakıf ve derneklerin tesis ettikleri mümasil müesseselere de maddi ve ayni yardımlarda bulunmak,
c) İlmî araştırmaları teşvik etmek, ilmî kongre ve konferanslara iştirak edeceklere nakdi muavenette bulunmak,
d) İlmin yayılması maksadı ile her türlü neşriyat yapmak ve aynı gaye ile neşriyat yapan şahıs ve müesseselere aynî ve nakdî yardımlarda bulunmak.
e) Gerekli kanuni izinler alınmak suretiyle anaokulu, ilköğretim okulu, lise, kolej, Anadolu liseleri, fen liseleri ve her çeşit meslek liseleri, üniversite, fakülte, yüksek okul, her türlü teknik sosyal hizmet eğitim ve öğretim kuruluşları ile yüksek teknoloji, sosyal bilimler, fen bilimleri ve diğer enstitüler, araştırma merkezleri ve akademileri, kısaca her seviyede eğitim ve öğretim müesseselerini müstakillen veya vakıfça uygun görülecek resmi ve özel kuruluşlarla müştereken kurmak ve yönetmek, 
f) Gerektiğinde ilgili mercilerin mevzuatta ön gördüğü şartlara uyarak yurt dışındaki emsal kurum ve kuruluşlarla iş birliği yapmak, yurt dışında da bu fıkrada zikredilen bu müesseseleri açmak. Yurt içinde ve yurt dışında Vakıf faaliyetlerini tanıtmak ve benzer amaçlı vakıf ve derneklerle ilişkileri geliştirmek. Bu amaçlarla gerçek ya da tüzel kişilerle iş birliği ve projeler yapmak.
g) Vakfın gayesi doğrultusunda yetkili makamların izni ile şube, temsilcilik ve irtibat bürosu veya benzeri adlarla yurt içinde ve dışında birimler oluşturmak.
h) Mevzuatın izin vermesi halinde yurt dışındaki üniversitelerin ve her seviyede eğitim, öğretim ve araştırma müesseselerinin yurt içinde şubelerini açmak.
i) Yurt içinde ve dışında meydana gelebilecek tabii afetler neticesinde afet bölgesindeki yardıma muhtaç kişilere gerekli yasal izinler alınarak doğrudan veya dolaylı olarak yardım etmek, ihtiyaç sahibi kişilere ve öğrencilere yardımda bulunmak ve gerektiğinde ödünç vermek. Gıda bankacılığı yapmak, bu kapsamda yardıma muhtaç kişilere ve öğrencilere gıda, temizlik, giyecek, yakacak ve benzeri ayni yardımlarda bulunmak.
k) Ülkemizde her türlü eğitim kurumlarında tahsil veya ihtisas yapan kabiliyetli, başarılı, ekonomik ve sosyal bakımdan yardıma muhtaç öğrenci ve ilim erbabına nakdî ve aynî yardım yapmak,
l) İlmî çalışmalar ile eğitim ve kültür alanında araştırma ve geliştirme faaliyetlerini yürütmek, ilmi seminer, kongre, konferans ve sempozyumlar düzenlemek,
m) Vakfın gayesini gerçekleştirmek için yurt içinde ve yurtdışında vakıf kurmak ve bu vakıflara ayni ve nakdi yardımda bulunmak.
MADDE 4- VAKFA TAHSİS EDİLEN MAMELEK: Bu resmi senette derpiş edilen gayelerin tahakkuku için vakfa aşağıdaki mamelek tahsis edilmiştir.

MADDE 5 - VAKFIN SAİR GELİRLERİ: İşbu senedin 4. maddesinde, vakfın tahsis edilen mamelekten gayri vakıf, her cins menkul ve gayrimenkul, nakdi değeri olan hakları yerli ve yabancı şirketlerin hisse senetlerini, tahvillerini, intifa senetlerini, menkul kıymetlerini, alacak ifade eden senetleri, kuponları hibe veya vasiyet sureti ile temellük edebilir.
Vakıf gayesinin tahakkuku ve gelirlerinin artırılması amacıyla iktisadi işletmeler kurabilir, gayesine uygun hisse senetleri alıp satabilir ve şirket hisseleri alabilir. Ticari şirketlere ve işletmelere kuruluşta veya kuruluş sonrasında ortak olabilir, kuruluş sermayesi ya da girişim sermayesi yatırım fonu kurabilir.
Mevzuatın müsaadesi halinde devlet ve her türlü kamu kurum ve kuruluşlarından yardım alır ve maksadına uygun şekilde harcar.
Vakfın gayesinde mündemiç hizmetler için yapılacak tahsisli teberrular tahsisteki maksadına harcanır. 
MADDE 6 - VAKIF MALLARININ İDARESİ:
Vakfın sahip olduğu ve olabileceği bilcümle mal ve haklar, vakfın gayesinin tahakkuku için, Medeni Kanun’un 73 ve müteakip maddelerini tadil eden 903 sayılı kanun ve mezkûr kanunun tatbikine mütedair nizamname ile işbu kanun ve nizamnamede yapılacak tadilatla vazedilecek yeni hükümler ve işbu vakıf senedinde derpiş edilen hükümler dairesinde kullanılır, Ezcümle;
a) Vakıf gayesini ihlal etmemek şartı ile gayrimenkulleri satabilir.
b) Gayrimenkuller üzerinde her türlü ipotek tesis edebilir.
c) Mülkiyetten gayri ayni haklar tesis edebilir.
d) Gayrimenkulleri trampa edebilir.
e) İştirak halinde bulunan mülkleri müşterek mülk haline getirebilir.
f) Kanuni tahdit dışında kalan, miktar ve değeri tahdit edilmeksizin ayni ve nakdi bağış kabul edebilir.
g) Gayrimenkuller satın alabilir,
h) Müzayede ve münakasalara iştirak edebilir.
i) Sahip olduğu menkul ve gayrimenkullerden bir kısmını veya tamamını teminat olarak gösterebilir veya teminat olarak kabul edebilir.
MADDE 7 - VAKFIN YEDEK AKÇESİ:
Vakfın senelik gelirinden gayesine dâhil olmayan bilumum masraflar ve teftiş masrafına iştirak payı ayrıldıktan sonra bakiye kalan kısımdan % 10 yedek akçe olarak tefrik edilir.
Yedek akçe vakıf hizmetlerini, idare masraflarını girişilen taahhütleri ve melhuz masrafları karşılamak üzere biriktirilir.
Yedek akçe Vakfın beş senelik hizmetlerini karşılayabilecek miktara baliğ oluncaya kadar ayrılmaya devam olunur.
Yedek akçe nakit olarak saklanabileceği gibi her nevi tahvilat, hisse senedi veya gayrimenkul satın almak suretiyle değerlendirilebilir.
Yedek akçenin ne suretle değerlendirileceği hususunu Mütevelli Heyet karara bağlar.
MADDE 8 - VAKIF GELİRİNİN TAHSİS ŞEKLİ:
Tahsisli teberrular dışında kalan Vakfın bütün gelirleri, Vakfın gayesindeki hizmetlerin yapılmasını temin zımnında Mütevelli Heyetçe tespit edilecek esas ve nispetlerde harcanır.
Ancak, bu harcamalarda Vakfın diğer gelirlerinin tamamının % 80’inin Umumi, Hususi ve Katma bütçeli idarelerin bütçeleri içinde yer alan amme hizmetlerinin ifası için tahsis edilir.
Türk medeni kanunu hükümlerine göre kurulan vakıflar hakkındaki tüzük’ün 37. Maddesinde sınırlanan yönetim, idare masrafları ile vakıf gelirini arttıracak yatırımlara ayrılacak miktarlar dışında kalan vakıf gelirlerinin tümü vakfın amaçlarına tahsis veya sarfedilir.
MADDE 9 - VAKFIN ORGANLARI:
Vakfın üç organı vardır. Bunlar da
a) Vakıf Umumi Heyeti
b) Vakıf Mütevelli Heyeti
c) Vakıf Murakabe Heyeti
MADDE 10 - VAKIF UMUMİ HEYETİ
Umumi Heyet İstanbul’un en büyük mülki idare amiri, İstanbul Büyükşehir Belediye Reisi, İstanbul Müftüsü, İlim Yayma Cemiyeti Genel Başkanı  ve (98) doksansekiz kurucu üye ile yeni seçilecek üyelerden oluşur.
a) Kurucu Üyeler:
(98) doksansekiz kişiden ibarettir.
b) Seçilen Üyeler:
Umumi Heyetin mürettep azasının 1/10’unun teklifi ve mürettep azasının yarısından bir fazlasının reyi ile kurucu üye sayısının % 30’una kadar yeni üye alımı yapılabilir.
Yeni seçilen üyeler (a) şıkkındaki kurucu üyeler ile aynı hak ve yükümlülüğü haizdir.
Makamları temsil edenler haricinde, Umumi Heyette inhilal edecek azalığa, memleketin ilim, ticaret ve sanayi hayatında tanınmış ve hayırseverliği ile bilinen kimseler arasında Umumi Heyetin mürettep azasının yarısından bir fazlasının reyi ile yenisi seçilir.

İstanbul’un en büyük mülki amiri Elyevm Vali Vefa POYRAZ
İstanbul Belediye Reisi   Elyevm Dr. Fahir ATABEY
İstanbul Müftüsü   Elyevm A. Şeref GÜZELYAZICI
ile vakıf kurucusu olmayı kabul eden;
1. Abdülkadir ÇAVUŞOĞLU  Sanayici
2. Av. Yusuf TÜREL 
3. Hasan Tahsin UĞUR   Tüccar
4. Nazif ÇELEBİ   Tüccar
5. Mehmet GÜLER   Sanayici
6. Mehmet ÜRETMEN   Sanayici
7. Sabri ÜLKER   Sanayici
8. Prof. Sabahattin ZAİM 
9. Mustafa DOĞANBEY   Tüccar
10. Muammer TOPBAŞ   Sanayici
11. Sabahattin TOPBAŞ   Sanayici
12. Abidin TOPBAŞ   Sanayici
13. Asım ÜLKER   Sanayici
14. Av. Hamid ÇAĞIL  
15. Fehmi BİLGE   Sanayici
16. Mustafa BİLGE   Sanayici
17. Ömer DERİN   Tüccar
18. Ahmet YILDIZ   Tüccar
19. S. Sabit İSHAKOĞLU  Sanayici
20. Prof. A. Korkut ÖZAL 
21. Dr. İ. Niyazi KURTULMUŞ 
22. Sabri ÖZPALA   Tüccar
23. Dr. Cavit AYDIN 
24. Feyzullah DEĞERLİ   Vaiz
25. Müh. Kazım SAVAŞ
26. Ömer Lütfi ÇULHA   Tüccar
27. Av. Ali OĞUZ 
28. H. Raşit KÜÇÜK   Zanaatkâr
29. İ. Hakkı UĞUR   Tüccar
30. Prof. Dr. F. Kerim GÖKAY
31. Prof. Dr. Ayhan SONGAR
32. Prof. Dr. Süleyman YALÇIN 
33. Prof. Mehmet BİLGE 
34. Prof. Osman Nuri ÇATAKLI 
35. Dr. Osman ÖZTÜRK 
36. Prof. Nevzat YALÇINTAŞ 
37. Durmuş OCAKÇIOĞLU  Tüccar
38. Av. Bekir SADAK
39. Doç. Salih TUĞ 
40. Osman KILIÇ   Tüccar
41. Ömer KİRAZOĞLU   Müh. Öğretmen
42. Mahir İZ    Öğretmen
43. Ata KÖSEOĞLU   Tüccar
44. Burhanettin ZAİM   İktisatçı
45. Cemalettin TUNÇ   Mali Müşavir
46. Ali SÜNNETÇİOĞLU   Sanayici
47. Cahit DOĞRU   Mali Müşavir
48. Refik BÜRÜNGÜZ   Tüccar
49. Süleyman KUŞÇULU  Tüccar
50. Yaşar TOPÇU   Tüccar
51. Nuri KEÇEBAŞ   Sanayici-Tüccar
52. Mehmet AYDIN   Sanayici
53. Yahya KIĞILI   Tüccar
54. Ahmet BÜYÜKDEMİR  Tüccar
55. Sedat ÇEBİ   Tüccar
56. Hamdi TÜREL   Tüccar
57. Fazlı SOFUOĞLU   Tüccar
58. Ömer ÇİZMECİ   Sanayici
59. M. Avni İMAN   Tüccar
60. Osman TALAY   Tüccar
61. Sadullah TALAY   Tüccar
62. Yusuf Ziya YAPAR   Sanayici
63. Prof. Mustafa KÖSEOĞLU 
64. Op. Dr. Asım TAŞER 
65. Ömer Lütfi TAKE   Tüccar
66. Mustafa TOPBAŞ   Sanayici-Tüccar
67. Musa UĞUR   Tüccar
68. Kemal ŞADOĞLU   Tüccar
69. Ali AYPAR    Tüccar
70. Ertuğrul ALEMDAR   Sanayici
71. Ali Rıza CANSU   Tüccar
72. Niyazi GÜNEY   Tüccar
73. Osman Nuri TİRYAKİOĞLU  Tüccar
74. İbrahim BODUR   Sanayici
75. Cemal İzzet ATAY   Sanayici
76. Eymen TOPBAŞ   Sanayici
77. Afif TOPBAŞ   Sanayici
78. Yurdakul DAĞOĞLU  Tüccar
79. Ömer OKYAY   Tüccar
80. Av. Cemalettin YAVAŞÇA
81. Ender KİTAPÇI   Tüccar
82. Hüsnü ÇAKIR   Tüccar
83. Dr. Beşir AKINEL
84. Turgut ÖZAL   Mühendis
85. Hüseyin TOKUZ   Sanayici
86. Hüseyin ÇIKRIKÇIOĞLU  Hâkim
87. Abdülkavi BEŞER   Hâkim
88. Süleyman SÜLEYMANGİL  Sanayici
89. Dr. Abdülkadir ULUĞ 
90. Yaşar BEKTAŞOĞLU   Ev Hanımı
91. Münevver AYAŞLI   Gazeteci
92. Sıdıka BİLİMER   Ev Hanımı
93. Saniye ALEMDAR   Ev Hanımı
94. Zehra ERTÜRK   Ev Hanımı
95. Hayriye CİVA   Ev Hanımı
96. Fatma Murat KAPLAN  Ev Hanımı
97. Fatma ŞENER   Ev Hanımı
98. Fatma Zehra TEZCAN  Sanayici

(98) doksansekiz kişiden ibarettir.

MADDE 11 - VAKIF UMUMİ HEYETİ, VAZİFE VE SELÂHİYETLERİ: 
Vakıf Umumi Heyetinin başlıca vazife ve selâhiyetleri şunlardır:
a) Vakıf Mütevelli, Murakabe ve İstişare Heyetlerini seçmek ve icabında azletmek,
b) Şubelerin açılmasına ve açılan şubelerin kapanmalarına karar vermek. (Şubelerin göreceği işler ve temsil selâhiyetleri açılış kararında gösterilir.)
c) Vakfın gayesinde yer alan hizmetlerin ifası için takip edilecek yolları ve tatbik edilecek müeyyideleri gösteren talimatnameleri tasdik, tadil veya reddetmek,
d) Vakfa ait menkul ve gayrimenkul malları ile sair hakların idari ve mali muamelelerini murakabe etmek,
e) Vakıf bütçesini onaylamak,
f) Kat’i hesapları ve bilançoları tetkik ve kabul etmek ve alakalıların beraat veya mesuliyetleri hakkında karar vermek,
g) Vakfın çalışma ve gelişme programlarını ve bu programlar hakkındaki teklifleri tetkik, kabul veya reddetmek,
h) Vakıf senedinde Türk Medeni Kanunu ve ilgili yasal hükümler dairesinde değişiklik yapmak.
MADDE 12 - VAKIF UMUMİ HEYETİNİN TOPLANTI VE MÜZAKERE USULÜ: 
Vakıf Umumi Heyeti her sene olağan genel kurul toplantısını senenin ilk üç ayı içerisinde yapar. 
Senelik mutat toplantı dışında Umumi Heyet, Mütevelli Heyetin göstereceği lüzum veya umumi heyet azasından en az 1/5’sinin yazılı talebi üzerine fevkalade olarak toplanır.
Umumi Heyeti toplantıya Mütevelli Heyeti başkanı davet eder. Vakfın umumi heyetinin ilk toplantısı vakfın tescilini takip eden ilk ay içinde yapılır.
Vakıf Umumi Heyeti, toplam üye sayısının yarısından fazlasının iştirakiyle toplanır. Kararlar, açık oy esasına göre ve hazır bulunanların salt çoğunluğu ile alınır. İşbu senette daha ağır bir nisap öngören hükümler saklıdır. Senette gizli oy esası kabul edilen hallerde ise, Vakıf Umumi Heyeti tarafından oylamanın açık yapılacağına ilişkin karar alınmadığı takdirde gizli oy esası uygulanır. Toplantıları, umumi heyetin kendi arasından seçeceği bir başkan ve iki katipten teşekkül eden bir "başkanlık divanı" idare eder.
MADDE 13 - VAKIF MÜTEVELLİ HEYETİNİN TEŞEKKÜLÜ: 
Vakıf Mütevelli Heyeti Vakıf Umumi Heyetinin mürettep sayısından bir fazlasının gizli reyi ile kendi aralarından üç sene vazife görmek üzere seçeceği (15) azadan terekküp eder.
Mütevelli Heyet azasının 1/3’ü her sene yenilenir. İlk mütevelli heyetteki zevattan 1. ve 2. sene yenilenecek azaların isimleri ad çekme suretiyle tespit olunur. Müddeti biten aza yeniden seçilebilir.
MADDE 14 - VAKIF MÜTEVELLİ HEYETİNDE İNHİLAL (YENİ SEÇİM): 
Mütevelli Heyeti azalığının mürettep sayısının 2/5’inin inhilali halinde yenileri seçilinceye kadar geri kalan azalar ile Mütevelli Heyet vazifesine devam eder.
İnhilaller için Umumi Heyetin ilk toplantısında seçim yapılır. Yeniden seçilenler yerine seçildiklerinin bakiye müddetlerini tamamlar.
MADDE 15 - VAKIF MÜTEVELLİ HEYETİNİN VAZİFE VE SELÂHİYETLERİ: 
Vakıf Mütevelli Heyeti, işbu vakıf senedinin 3, 5 ve 6. Maddelerinde belirtilen hizmetlerin yerine getirilmesine çalışır. Bu cümleden olmak üzere, özellikle;
a) Vakfın senelik bütçesini hazırlar ve vakfın umumi heyetinin onayına sunar. Vakıf bütçesinin uygulanmasını denetler ve gözetir.
b) Vakfın ihtiyaç duyduğu personel kadrolarını belirler, belirlenen kadrolara geçici veya daimi personel ve hizmet alımlarını yapar, iş ya da hizmet alım sözleşmelerini tanzim eder ve gerektiğinde fesheder.
c) İnşaat projelerini hazırlar.
d) Vakfın gayesine giren hizmetlerin yürütülmesi için lüzumlu talimatnameleri hazırlar,
e) Şubeleri teftiş ettirir,
f) Vakfın leh ve aleyhine açılmış dava ve ihtilafların halli için lüzumlu kararları verir. Davalarda sulh ve ibra ve feragat hususlarında yetkisini kullanır,
g) İşbu vakıf senedinde belirtilen istikrazi ve iltizami muamelelerde lüzumlu kararları ittihaz eder,
h) İşbu vakıf senedinde yazılı gayenin “gayelerin” tahakkuku için gerekli bütün selâhiyetleri vakıf namına kullanır. Bu cümleden olmak üzere:
Vakıf senedinin 5. ve 6. maddesinde belirtilen tasarrufi ve iltizami muameleleri vakıf namına yapar. Vakıf gayesini ihlal etmemek şartı ile Vakfa ait gayrimenkuller üzerinde her türlü iltizamî ve tasarrufi muameleler yapar. Maksadı kalmayan ve gayeye uygun şekilde kullanılması mümkün olmayan gayrimenkullerin satışına, gayeye uygun ihtiyaç için gayrimenkul satın almaya, gayeye uygun inşaata karar verir. Senelere sarî olmak üzere girişilecek taahhütleri ve hukuki muameleleri yapabilir.
i) Yetkisi dâhilinde bulunan hizmetlerin ifası için kendi içinden intihap edeceği bir veya birkaç üyeye selâhiyet verebilir. 
k) Vakıf Mütevelli heyeti, kendi üyeleri arasından, beş kişiden az olmamak üzere İcra kurulu oluşturur. İcra kurulunun çalışma şekli ve toplanma zamanı Mütevelli heyet tarafından kararlaştırılır. Mütevelli heyet, her zaman İcra kurulunun görevine son verebilir. İcra Kurulu oluşturulmuş olması Vakıf Mütevelli Heyetinin görev ve yetkilerini ortadan kaldırmaz. Vakıf Mütevelli Heyeti tarafından aksine bir karar alınmamış ise İcra Kurulu, işbu maddede Mütevelli heyetine verilen yetki ve görevleri, (a) bendi hariç olmak üzere kullanabilir.
MADDE 16 - VAKIF MÜTEVELLİ HEYETİ TOPLANTILARI: 
Mütevelli heyeti aksine bir karar vermedikçe haftada bir defa toplanır. Toplantı nisabı mürettep sayı ekseriyetidir. Kararlar toplantıda bulunanların ekseriyet reyi ile alınır.
MADDE 17 - MÜTEVELLİ HEYETİNDE VAZİFE TAKSİMİ: 
Mütevelli heyet ilk toplantısında kendi aralarında mürettep sayının ekseriyet reyi ile bir başkan, bir başkan vekili ve bir umumi kâtip, bir muhasip ve bir veznedar seçer.
MADDE 18 - BAŞKANIN VAZİFE VE SELÂHİYETLERİ:
a) Vakıf Mütevelli Heyeti’ne başkanlık eder.
b) Umumi Heyet ve Mütevelli Heyet kararlarının yerine getirilmesini sağlar.
c) Adli, idari, mali ve sair işlerde resmi ve hususi mercilerde vakfı temsil eder.
d) Leh ve aleyhteki dava ve takipleri bizzat veya tayin edeceği vekil marifeti ile yürütür.
e) İta amiri sıfatı ile ita emirlerini imzalar.
f) İşbu vakıf senedinde belirtilen hükümler dairesinde ve selâhiyetli organların kararlarına istinaden, vakfın gayrimenkullerinin alım, satım, ipotek ve emsal muamelelerini yapar. Tapu dairesinde, icralar ve sair resmi mercilerde her türlü evrakı imzalar. Satış ve ipotek bedellerini ve icradaki paraları ahz-u kabz eder.
MADDE 19 - BAŞKAN VEKİLİ VAZİFE VE SELÂHİYETLERİ:
Başkanın bulunmadığı zamanlarda Mütevelli Heyet toplantılarına başkanlık eder ve başkanın bütün vazifelerini yapar ve selâhiyetlerini kullanır.
MADDE 20 - UMUMİ KÂTİBİN VAZİFE VE SELÂHİYETLERİ:
a) Büro ve yazı işlerini tedbir eder,
b) Mütevelli Heyet kararlarının zaptını tutar ve kararların deftere geçirilmesini sağlar,
c) Vakfa ait evrakı muhafaza eder,
d) Başkan ve Başkan Vekilinin bulunmadığı zamanlarda Mütevelli Heyetine başkanlık eder,
e) Başkan veya başkan vekillerinin gaybubetinde onların bütün selâhiyetlerini kullanır,
f) Mütevelli Heyet toplantılarının ruznamesini hazırlar,
g) Umumi Heyete sunulacak faaliyet raporunu hazırlar.
MADDE 21 - MUHASİBİN VAZİFE VE SELÂHİYETLERİ:
a) Vakfın mali işlerini tedvir eder,
b) Tahsilât ve sarfiyatın usulüne göre yapılmasını sağlar,
c) Muhasebe defterlerinin muntazam tutulmasını temin eder,
d) Demirbaşların envanterini hazırlar,
e) Bütçe ve kat’i hesapların hazırlanmasını sağlar.
MADDE 22 - VEZNEDARIN VAZİFE VE SELÂHİYETLERİ:
a) Vakfa ait makbuz, kıymetli evrak, nukut ve banka çeklerini muhafaza eder veya mesuliyeti altında muhafaza ettirir,
b) Tahsilâtın zamanında yapılmasını sağlar,
c) Muhasiple birlikte ödeme evrakını parafe eder.
MADDE 23 - VAKIF MURAKABE HEYETİ: 
Vakıf Murakabe Heyeti Vakıf Umumi Heyeti azaları arasından üç yıl müddetle vazife görmek üzere gizli rey ve ekseriyetle seçilen üç azadan terekküp eder.
Murakabe Heyeti vakfın hesaplarını, mali işlerin sevk ve idaresini murakabe ederek vakıf Umumi Heyeti’ne her yıl sonunda bir rapor verir.
MADDE 24 - MALÎ İŞLERDE VAKFIN TEMSİLİ: 
Vakıf mali işlerde çift imza ile temsil edilir.
Mütevelli heyet üyelerinden iki kişinin imzaları ile bankalardan para çekilebilir ve her türlü hukuki işlem yapılabilir. İmzalar ile birlikte "İLİM YAYMA VAKFI" ibareli daire şeklinde mühür kullanılır.
Vakıf Mütevelli heyeti, azami bir limit belirleyerek, belirlenen limit dahilinde bankalardan para çekme, para transferi yapma ve ödemeleri yapma hususunda Genel Müdür’e yetki verebilir.
MADDE 25 - İSTİŞARE HEYETİ: 
İstişare Heyeti, Vakıf Umumî Heyet azâları arasından üç yıl müddetle vazife görmek üzere, umumi heyet toplantısına katılanların salt çoğunluğu ile seçilen azamî 15 üyeden teşekkül eder. İstişare Heyeti yılda iki defadan az olmamak üzere toplanır ve ekseriyetle karar alır. Ayrıca Mütevelli Heyetin talebi halinde de toplanabilir.
İstişare Heyetinin Görevleri:
1. Vakıf Mütevelli Heyeti’nin danışma organı olarak görev yapar.
2. Vakıf gelirlerini artıracak fikirler üretir.
3. Vakıf senedinin 3. maddesinde belirtilen vakfın gayelerinin tahakkuku için çaba harcar.
4. Alacağı kararlar bağlayıcı nitelikte olmayıp tavsiye niteliğindedir.
5. Sekreterya hizmeti, Vakıf Genel Müdürlüğü tarafından yürütülür. 
MADDE 25/A - GENEL MÜDÜR VE DİĞER ÇALIŞANLAR: 
Vakfın idari yapısı ve personel kadroları Mütevelli Heyet tarafından belirlenir. Vakfın amaç ve faaliyetlerini yerine getirebilmesi için, Mütevelli Heyet tarafından Genel Müdür ve ihtiyaç duyulacak kadrolara yeterli sayıda personel tayin edilir.
Genel Müdür, Vakıf Mütevelli Heyeti tarafından belirli ya da belirsiz süre için seçilir. Genel Müdürün ve diğer çalışanların ücret ve özlük hakları Mütevelli Heyet tarafından belirlenir. Genel Müdür, Vakıf Mütevelli Heyeti ve İcra Kurulu tarafından verilen görevleri yapar ve onların kararlarını uygular. Vakıf personelinin görev tanımları, yetki ve sorumlulukları Genel Müdür tarafından belirlenir ve çalışmaları denetlenir. Genel Müdürün diğer görev ve yükümlülükleri Mütevelli Heyeti tarafından belirlenir.
MADDE 26 - VAKIF SENEDİNDE DEĞİŞİKLİK: 
İşbu vakıf senedinde değişiklik yapılabilmesi için Vakıf Umumi Heyeti mürettep sayısının 2/3 ekseriyetin toplantıya katılması ve bu toplantıda mevcudun 2/3’ünün müsbet rey kullanması suretiyle mümkündür.
Birinci toplantıda Umumî Heyetin 2/3 ekseriyeti sağlanamadığı takdirde en geç onbeş gün içerisinde ikinci toplantı yapılır. İkinci toplantıda vakıf senedinde değişiklik yapılabilmesi için Umumi Heyet sayısının yarısından bir fazlasının iştiraki ve iştirak edenlerin 3/4’ünün müsbet rey kullanması şarttır.
Vakıf gayesini derpiş eden 3. maddenin (a, b, c, d) fıkraları ile vakıf gelirinin tahsis şeklini gösteren 8. maddede değişiklik yapılamaz.
MADDE 27 - VAKFIN FESHİ: 
Vakfın gayesinin tahakkuku imkânsız hale gelirse, Vakıf Umumi Heyeti derhal toplantıya çağrılır. Toplantıda vakfın idamesi için tedbirler aranır. Tahassül edecek neticeye göre vakfın devamına veya feshine karar verilebilir.
Vakfın feshine karar verilebilmesi için Umumi Heyetin mürettep aza sayısının 2/3ünün müspet rey kullanması şarttır.
Feshe karar verildiği takdirde, vakfın tasfiyesi için 903 sayılı kanun ve kanunun tatbikine mütedair nizamname hükümlerine göre, selâhiyetli Asliye Hukuk Mahkemesi ile Teftiş Makamı Vakıflar Umum Müdürlüğü’nden müsaade alınır.
Feshedilen Vakfın borçlarının tasfiyesinden arta kalan bütün mameleki, fesih tarihinde vergi muafiyeti tanınmış aynı gaye ile faaliyette bulunan diğer bir vakfa devredilir.

 

İlim Yayma Vakfı, İYV
Molla Hüsrev Mahallesi, Akifpaşa Sokak No: 6-12 34093 Vefa - Fatih / İSTANBUL
Telefon: +90 212 511 22 90 E-Posta: [email protected]