İlim Yayma Vakfı - Bağışçı Yönetmeliği

 VAKIF BAĞIŞ VE BAĞIŞÇI İLİŞKİLERİ YÖNETMELİĞİ

 1. AMAÇ ve KAPSAM

Madde 1 - Bu yönetmeliğin amacı, İlim Yayma Vakfı Kuruluş Senedinin “Madde 3 - VAKFIN GAYESİ” başlığı altındaki “a” maddesinde belirtilen ve her derecedeki tedris müessesinde tahsil veya ihtisas yapan, ekonomik durumu zayıf, gayretli ve başarılı öğrencilere verilecek eğitim, ihtiyaç ve akademik çalışmaları teşvik bursları ile başarılara verilecek ödüllerle, vakfın gayesini gerçekleştirmek üzere yapılacak tüm eğitim yatırımlarıyla diğer faaliyetlerine kaynak temin etmek amacıyla bağışçılara yönelik olarak yapılacak organizasyonları düzenlemektir.

 1. TANIMLAR

Madde 2 - Bu yönetmelikte geçen;

Vakıf                                       İlim Yayma Vakfı’nı,

Mütevelli Heyeti                   İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyetini,

Bağışçı                                    Vakfa her türden ayni ve nakdi yardım yapan kişileri,

Ziyaret Heyeti                                   Mütevelli Heyet veya vakıf personelinden oluşacak ve bağışçıları ikametgâhlarında ziyaret edecek heyet

 1. BAĞIŞ TÜRLERİ

 

 1. GAYRİMENKUL BAĞIŞI

Vakfın ana gelir kaynaklarından birisi de Vakfa bağışlanan gayrimenkullerden elde edilen gelirlerdir. Herhangi bir hukuksal sorunu (imar sorunu dâhil), birden fazla hissedarı olmayan, tapusu tamamen bağışçıya ait, Vakfa gelir getirebilecek nitelikteki gayrimenkuller, bağış olarak kabul edilmektedir.

Gayrimenkul bağışları şartsız, intifalı ya da vasiyetname tanzim etmek sureti ile yapılmaktadır.

 1. Tam Mülkiyet

Bağışlanan gayrimenkulün tam mülkiyet hakkının Vakfa intikal ettiği bu bağış şeklinde bağışçı, Vakıf yetkilileri ile birlikte ilgili tapu sicil müdürlüğüne giderek taşınmazın tapusunu Vakıf üzerine intikal ettirir. Bu işlemde, Vakfın vergi muafiyeti olduğundan bağışçı tarafından herhangi bir vergi ya da harç ödemesi yapılmaz.

 1. İntifa Haklı Mülkiyet

Bağışlanan gayrimenkulün intifa hakkının bağışçıda kaldığı bu bağış şeklinde, bağışçı, ilgili tapu sicil müdürlüğüne giderek gayrimenkulün çıplak mülkiyetini Vakfa devreder. Gayrimenkulün intifa hakkı bağışçıya ait olduğu için, bağışçı vefatına kadar gayrimenkulde oturabilir veya onu kiraya verebilir, ancak gayrimenkulü satarak veya devrederek tasarrufta bulunamaz ve gayrimenkul üzerinde yapının esasına yönelik değişiklik yapamaz. Bağışçının vefatı halinde, Vakıf yetkilileri tarafından gayrimenkul üzerindeki intifa şerhi kaldırılır ve gayrimenkulün tüm tasarruf ve kullanma hakkı Vakfa ait olur.

 1. Vasiyetname ile Yapılan Bağış

Noterden vasiyetname tanzim edilerek yapılan bu bağış şeklinde, bağışçı menkul ve gayrimenkul mallarının Vakfa hangi şartlarla kalmasını istediğini noterde belirtir. Vasiyetname tanzim edilirken "Akli Melekeleri Yerindedir" raporu ve iki tanık gerekmektedir. Noter, vasiyeti bir yazı ile nüfus müdürlüğüne bildirir. Bağışçı ise, vasiyetnamesi hakkında Vakfa bilgi verebilir veya vasiyetnamesinin bir suretini Vakfa gönderebilir. Bu bilgi ve belgeler Vakfın arşivinde saklanır.

 1. Gayrimenkul Bağışında Dikkat Edilecek Hususlar:

Gayrimenkulün tapusu bulunmalı ancak birden fazla hissedarı olmamalıdır.

Gayrimenkulün üzerinde ipotek, şerh, haciz, vergi borcu bulunmamalıdır.

Gayrimenkulün üzerinde miras ve diğer konularla ilgili hukuki problem bulunmamalıdır.

Gayrimenkul, imar yönünden sit alanı, yeşil alan, sel bölgesi, belediye kamulaştırma alanı, güvenlik ve arkeolojik alan içerisinde bulunmamalıdır.

Gayrimenkulün, belirli bir rayiç üzerinden kiraya verilebilme veya kısa sürede satılabilme imkânı olmalıdır.

 

 1. ŞARTLI BAĞIŞ
 2. Kurum ve Kuruluş Bağışı

Kurum ve Kuruluşlar, sosyal sorumluluk projelerini destekleme kapsamında karşılıklı olarak belirlenen usul ve esaslar dahilinde sponsorlukta/bağışta bulunabilir.

 1. Şahıs Bağışı

Kişi şartlı bağışta bulunacak ise; bağışçımız bağışını bankadan yapıyorsa açıklama kısmına şartını yazarak, bağışını vakıf merkezimize gelerek elden yapıyorsa görevliye şartını bildirerek bağışının istediği alanda kullanılmasını talep edebilir.

 

 1. ZEKÂT ve FİTRE

Vakfın ana gelir kaynaklarından birisi de Vakfa bağışlanan zekâtlardır. Vakfımız vakıf senedinde yer alan gayeler doğrultusunda zekât bağışını kabul etmektedir.

Bir kimsenin zekât vermekle mükellef olması için Müslüman, hür, akıllı, büluğ çağına erişmiş olması; borcundan ve aslî ihtiyaçlarından fazla hakikaten ya da hükmen artıcı mahiyette yani kazanç sağlayıcı nitelikte ve üzerinden bir yıl geçmiş nisap miktarı mala sahip olması gerekir.

Oruç ve hac ibadetlerinde olduğu gibi zekât konusunda da kameri ay hesabı uygulanır. Zekâtın farz olması için nisap miktarı malın üzerinden bir kameri yılın geçmesi gerekir. Buna rağmen mal sahibi dilerse vakti gelmeden önce de nisap miktarına ulaşan malının zekâtını verebilir.

Asıl olan kişinin üzerine terettüp eden zekâtı ödemesidir. Bu itibarla, zekât bir defada ödenebileceği gibi, taksitle de ödenebilir.

Ticaret mallarının zekâtı, malın değeri üzerinden hesaplanıp parayla verilebileceği gibi, malın kendi cinsinden de verilebilir.

Fiilî olarak bir şirketin ortağı olan kişi, şirketin büro, alet vb. duran varlıkları dışındaki dönen varlığından kendi hissesine düşen miktarın, nisaba ulaması ve üzerinden bir yıl geçmesi hâlinde zekâtını vermesi gerekir. Sanayi sektöründe faaliyet gösteren şirketlerin; duran varlıkları (üretim aletleri, makine vb.) zekâttan muaf; borçlar, malzeme, işçilik, üretim, pazarlama, yönetim, finansman vb. giderlerin maliyet hesapları yapılıp ç›karıldıktan sonra dönen varlıkları (yarı mamul ve üretilmiş mallar, hammaddeler, nakit para, çek vs.) ise net kâr ile birlikte % 2,5 (Kırkta bir) oranında zekâta tabidir.

Aldıkları zekât ve fitreleri bir fonda toplayıp bunu yalnızca Tevbe suresinin 60. ayetinde belirtilen yerlere sarf ettikleri bilinen ve kendilerine her bakımdan güvenilen kimseler eliyle yönetilen dernek, kurum ve yardımlaşma fonlarına zekât ve fitre verilmesinde dinen bir sakınca yoktur.

Vergi bir vatandaşlık görevidir; zekât ise dinî bir yükümlülüktür. Ayrıca zekât ile vergi, yaptırım yerler bakımından birbirinden farklıdır. Bu itibarla, devlete ödenen vergiler zekât yerine geçmez. Zekâtın ayrıca verilmesi gerekir.

Sadaka-i fıtır, borcundan ve aslî ihtiyaçlarından fazla olarak nisap miktarı mala sahip olan her Müslüman’a vaciptir. Bireyin sadaka-i fıtır ile mükellef olması için öngörülen zenginlik ölçüsü, zekâtta aranan nisaptır. Ancak sadaka-i fıtırda, zekâtta öngörülen, malın artıcı olması ve üzerinden bir yıl geçmesi şartı aranmamaktadır.

Sadaka-i fıtır, Ramazan Bayramı’nın birinci günü tan yerinin ağarmasıyla vacip olmakla birlikte, Ramazan ayı içinde de verilebilir. Hatta fakirlerin bayram ihtiyaçlarını karşılamaları için, bayramdan önce verilmesi daha iyidir. Ancak Bayram sabahına kadar sadaka-i fıtır verilmemiş ise, Bayram günlerinde ödenmesi gerekir. Zamanında ödenmeyip sonraya kalan fitreler ise, mümkün olan ilk fırsatta ödenmelidir.

Sadaka-i fıtır, zekât verilebilecek kimselere verilir. Zekât verilmesi caiz olmayan kişilere sadaka-i fıtır da verilmez.

 

 1. BURS BAĞIŞI

Hayırsever insanlar ve kurumlar tarafından gerçekleştirilen burs bağışları, insanlığa hizmet için eğitim gören gençlerimize vakfımız aracılığı ile ulaştırılmaktadır.

 1. Lisans Bursları

İhtiyaç Bursu miktarı 2017-2018 döneminde aylık 300.- TL olup süresi 8 aydır.

Başarı Bursu miktarı ise 3 ayrı kategoride değerlendirilerek;

2017-2018 döneminde İlk 5.000’e aralığındaki öğrenciler için aylık 750.- TL olup süresi 8 aydır.

2017-2018 döneminde 5.001- 10.000 aralığındaki öğrenciler için aylık 500.- TL olup süresi 8 aydır.

2017-2018 döneminde 10.001- 15.000 aralığındaki öğrenciler için aylık 250.- TL olup süresi 8 aydır.

*Lisans Bursları yalnızca Vakfımız yurtlarında barınma imkanına sahip olan öğrencilere verilmektedir.

 1. Yüksek Lisans Bursları

Burs miktarı 2017-2018 döneminde aylık 1.000.- TL olup süresi 12 aydır.

 1. Doktora Bursları

Burs miktarı 2017-2018 döneminde aylık 1.500.- TL olup süresi 12 aydır.

Bağışçı burs ödemelerini tek seferde yapabileceği gibi, periyodik taksitler halinde de yapabilmektedir.

 1. NAKİT BAĞIŞI

Vakfın ana gelir kaynaklarından birisi de Vakfa yapılan maddi karşılıksız nakit bağışlarıdır. Vakfımız vakıf senedinde yer alan gayeler doğrultusunda bu bağışları kabul etmektedir.

 1. Tek Seferlik Ödeme ile Nakit Bağışı

Bağışçı, bağışını online web sitemiz aracılığıyla ya da bankadan yapıyorsa açıklama kısmına ilgili bağış türünü yazarak, bağışını vakıf merkezimize gelerek elden yapıyorsa görevliye ilgili bağış türünü bildirerek bağışının istediği alanda kullanılmasını talep edebilir.

 1. Periyodik Ödeme ile Nakit Bağışı

Bağışçı, bağışını periyodik ödeme düzeni talimatı vererek online web sitemiz aracılığıyla ya da bankadan yapıyorsa açıklama kısmına ilgili bağış türünü yazarak, bağışını vakıf merkezimize gelerek elden yapıyorsa görevliye ilgili bağış türünü bildirerek bağışının istediği alanda kullanılmasını talep edebilir.

 1. FAALİYETLERE KATILIM/GÖNÜLLÜLÜK/EMEK (Henüz Böyle Bir Alanımız Yok)

Kurumsal web sitesinde yer alan Gönüllü Başvuru Formunu doldurabilir ve gönüllü olarak çalışmalarımıza destek verebileceğiniz alanları belirtebilirsiniz. Yine 0212 511 22 90 numaralı telefondan gönüllü çalışmalarımız hakkında bilgi alabilir, kayıt yaptırabilirsiniz.

 1. AYNİ YARDIM BAĞIŞI

Vakıf faaliyetleri doğrultusunda vakfın ve vakfın kuruluşlarının istifade edebileceği taşınmaz ve taşınır malların bağışı kabul edilmektedir.

 

 1. BAĞIŞÇILARLA YAPILACAK İLETİŞİM BİÇİMLERİ
 2. a) Mail/Mesaj

Bağışın cinsine ve miktarına bakılmaksızın tüm bağışçılara öncelikle mesaj ve mail yoluyla teşekkür edilir.

 1. b) Teşekkür Mektubu

10.000 TL -50.000 TL arası bağış yapanlara Genel Müdür imzalı Teşekkür Mektubu gönderilir.

50.000 TL üzeri bağış yapanlara Genel Başkan imzalı Teşekkür Mektubu gönderilir.

 1. c) Bağışçı Adına Ağaç Dikme

50.000 TL üzeri bağış yapanlar adına Çeküd işbirliği ile ağaç dikimi yapılır. Bu organizasyon mevsimine göre toplu dikim şeklinde yılda 2 defa yapılabilir. Her 1.000 TL bağış için bir fidan dikilir.

 1. d) Personel Ziyareti

50.000 TL’ye kadar bağış yapanlar Vakıf merkezinde oluşturulacak 3 kişilik bir heyet tarafından (Genel Müdür, Kaynak Geliştirme Müdürü ve Kurumsal İletişim Müdürü) tarafından ziyaret edilir.

 1. e) Mütevelli Heyet Üyesi Ziyareti

50.000 TL – 500.000 TL arası bağış yapanlar bir Mütevelli Heyet üyesi ve yukarıda sayılan yöneticiler tarafından ziyaret edilir.

 1. f) Mütevelli Heyet Başkanı Ziyareti

500.000 TL ve üzeri bağış yapanlar Mütevelli Heyet başkanı veya Başkanvekili tarafından ziyaret edilir.

            Okul, yurt gibi sadaka-i cariye türünden bağış yapan bağışçıların kendi isimleri veya uygun gördükleri birinin ismi talep etmeleri durumunda yaptırdıkları binanın uygun bir yerine asılır.

 1. ZİYARET ESNASINDA GÖTÜRÜLECEK HEDİYELER
 2. a) Şekerleme- Kurabiye-Çiçek
 3. b) Plaket
 4. c) Sertifika
 5. d) Kitap
 6. e) Dergi
 7. f) Öğrencilerin kaleminden çıkmış teşekkür mektupları

 

 1. BAĞIŞÇILARLA İLGİLİ YAPILACAK GÜNLÜK, HAFTALIK, AYLIK VE YILLIK AKTİVİTELER
 2. Teşekkür mesajı
 3. Bağışçının kendisinin veya yakınının hastalık, vefat vb. durumlarının takibi, konuyla ilgili mütevelli heyet üyelerinin bilgilendirilmesi,
 4. Hastane ziyaretleri

Bağışçılarımızın kendileri veya yakınlarından hasta olanlara hastane ziyareti yapılmalıdır.

 1. Cenaze katılımları ve taziye ziyaretleri

Bağışçılarımızın ahirete irtihal eden yakınlarının cenazelerine katılım ve başsağlığı programları organize edilmelidir.

 1. Vasiyet gereği ahirete irtihal etmiş bağışçılara yönelik mevlit ve hatim programları. Özellikle mübarek gecelerde ve Ramazan ayında yapılması gereken hatimler ve mevlitler bir plan çerçevesinde icra edilmelidir.
 2. Hatim programları

Her ay yurt öğrencileri, bursiyerler ve vakıf yönetici ve çalışanları tarafından okunacak en az beş adet hatimin duası yapılabilir. Dua ay sonu hatimlerin tamamlanmasıyla bir sonraki ayın ilk Cuma günü sabah namazını müteakip Eyüp Sultan camiinde yapılır. Programa her ay yapılacak listeye göre Kurucu üyeler ile bağışçılarımız bizzat davet edilebilir. Dua esnasında davetlilerimizin ahirete irtihal eden büyüklerinin isimleri zikredilebilir. Program sonrası Mihmandar lokantasında birlikte sabah kahvaltısı yapılabilir. Vakti müsait olanlarla vakıf merkezine geçilerek sohbet edilebilir.

Bu çalışmanın bağışçılar açısından iyi bir motivasyon olacağını düşünülmektedir.

 1. Bayramlarda veya muayyen zamanlarda yalnız yaşayan yaşlı bağışçılarımız ziyaret edilmelidir.
 2. Ahirete irtihal etmiş olan bağışçılarımızın mezarları ziyaret edilmeli, mezarlarda yapılması gereken temizlik işlemi varsa yapılmalı, bu faaliyetin resimleri çekilmeli ve bağışçının ailesi ile paylaşılmalıdır.
 3. Yemek organizasyonu

2017 Mayıs ayında yapılan yemek organizasyonu gibi her yıl bağışçılara yönelik yemek organizasyonları yapılmalıdır.

Son on yılda yapılan büyük miktarda bağış yapmış olanlar bu yemeklere davet edilmelidir.

 1. Öğrencilerin başarısından bağışçının haberdar edilmesi,
 2. ORGANİZASYON ve SORUMLULUK

Bağışçı ilişkilerinin sevk ve idaresi İcra Heyetine bağlı olarak Kaynak Geliştirme Müdürlüğü tarafından yapılır.